ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ورقه

فرهنگ فارسی عمید

۱. یک‌ورق کاغذ.
۲. یک‌برگ درخت.
⟨ ورقهٴ هویت: [قدیمی] شناسنامه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ