ترجمه مقاله

ودود

فرهنگ فارسی عمید

بسیارمهربان؛ دوستدار.
ترجمه مقاله