ترجمه مقاله

وحی

فرهنگ فارسی عمید

۱. آنچه از جانب خداوند بر پیغمبران الهام شود.
۲. [قدیمی] آنچه از جانب غیرخدا به کسی الهام شود: وحی شیطان.
⟨ وحی مُنزل: پیامی که از جانب خداوند به پیغمبر رسیده باشد.
ترجمه مقاله