ترجمه مقاله

وازر

فرهنگ فارسی عمید

۱. حمل‌کنندۀ بار برپشت.
۲. گناهکار؛ بزه‌کار.
ترجمه مقاله