ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

واخیدن

فرهنگ فارسی عمید

پنبه را از پنبه‌دانه جدا کردن؛ پنبه زدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ