ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیاهو

فرهنگ فارسی عمید

۱. دادوفریاد مردم.
۲. غوغا؛ جاروجنجال.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ