ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هندوانه

فرهنگ فارسی عمید

سیاه: ◻︎ خاقانی است هندوی آن هندُوانه‌زلف / وآن زنگیانه خال سیاه مدوّرش (خاقانی: ۲۱۹).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ