ترجمه مقاله

هندسه

فرهنگ فارسی عمید

علمی که دربارۀ اشکال و ابعاد و اندازه‌گیری بحث می‌کند.
ترجمه مقاله