ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همه

فرهنگ فارسی عمید

۱. تمام؛ جمله؛ جمیع: همه آمدند.
۲. همگی: آن‌ها همه آمدند.
۳. هر: همه طرف را گشتم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ