ترجمه مقاله

همه ساله

فرهنگ فارسی عمید

هرساله؛ هرسال؛ درهرسال.
ترجمه مقاله