ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همراز

فرهنگ فارسی عمید

۱. محرم اسرار.
۲. دو تن که اسرار خود را به‌ یکدیگر بگویند و چیزی از هم پنهان نکنند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ