ترجمه مقاله

هشاشت

فرهنگ فارسی عمید

۱. شاد شدن.
۲. شادمانی و گشاده‌رویی.
ترجمه مقاله