ترجمه مقاله

هرتز

فرهنگ فارسی عمید

واحد اندازه‌گیری بسامد بر اساس سیکل در ثانیه.
ترجمه مقاله