ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نکبت

فرهنگ فارسی عمید

۱. مصیبت؛ رنج؛ سختی.
۲. خواری؛ بیچارگی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ