ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوره

فرهنگ فارسی عمید

مخلوط آهک و زرنیخ که برای ازالۀ موی بدن به کار می‌برند؛ واجبی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ