ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نهفته

فرهنگ فارسی عمید

۱. پوشیده؛ پنهان.
۲. (قید) [قدیمی] مخفیانه.
۳. [قدیمی] ناشناخته.
۴. (اسم) [قدیمی] راز.
۵. (صفت) [قدیمی] غایب.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ