ترجمه مقاله

نهزت

فرهنگ فارسی عمید

فرصت.
ترجمه مقاله