ترجمه مقاله

نمایش

فرهنگ فارسی عمید

۱. نشان دادن.
۲. جلوه؛ منظره.
۳.(تئاتر) بازی در تماشاخانه؛ تئاتر.
ترجمه مقاله