ترجمه مقاله

نماز

فرهنگ فارسی عمید

۱. (فقه) عبادت مخصوص و واجب مسلمانان که شامل اقامه و حمد و سوره و ذکر تسبیحات واجبئ است و پنج بار در شبانه‌روز به جا می‌آورند.
۲. (اسم مصدر) پرستش؛ نیاز؛ سجود؛ بندگی و اطاعت.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] تعظیم کردن در مقابل کسی.
⟨ نماز آیات: (فقه) نمازی که پس از وقوع حادثۀ وحشت‌انگیز مانند زلزله و صاعقۀ شدید می‌خوانند.
⟨ نماز بامداد: (فقه) [قدیمی] دو رکعت نماز که پیش از طلوع آفتاب می‌خوانند.
⟨ نماز بردن: [قدیمی] به خاک افتادن و سجده کردن.
⟨ نماز پیشین: (فقه) [قدیمی] نماز ظهر.
⟨ نماز پسین: (فقه) [قدیمی] نماز عصر.
⟨ نماز خفتن: (فقه) [قدیمی] = ⟨ نماز عشا
⟨ نماز شام: (فقه) [قدیمی] نماز مغرب.
⟨ نماز عشا: نماز خفتن که چهار رکعت است و بعد از نماز مغرب گزارده می‌شود.
ترجمه مقاله