ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نماد

فرهنگ فارسی عمید

۱. نشانه یا علامتی با معنای خاص؛ سمبل.
۲. (ریاضی) هر نشانه یا حرفی که برای نشان دادن کَمیت، عمل، یا رابطه‌ای به کار می‌رود، مانندِ ÷ و ×.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما