ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نقل

فرهنگ فارسی عمید

۱. جابه‌جا کردن چیزی؛ از جایی به جای دیگر بردن.
۲. سخنی را که از کسی شنیده شده برای دیگری بیان کردن.
۳. (اسم) سخن؛ حرف.
۴. ترجمه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ