ترجمه مقاله

نقب

فرهنگ فارسی عمید

سوراخ و راه باریک در زیر زمین.
ترجمه مقاله