ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نزول

فرهنگ فارسی عمید

۱. [مقابلِ صعود] فرود آمدن؛ پایین‌ آمدن.
۲. نازل شدن (قرآن).
۳. کم شدن؛ تنزّل.
۴. (اسم) [عامیانه، مجاز] ربح و سود پول؛ ربا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ