ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نزول خور

فرهنگ فارسی عمید

کسی که پول به نزول بدهد؛ رباخوار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ