ترجمه مقاله

نرخ

فرهنگ فارسی عمید

ارزش چیزی؛ قیمت؛ بها.
ترجمه مقاله