ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نثر

فرهنگ فارسی عمید

کلام غیر منظوم که وزن و قافیه ندارد و صنایع ادبی در آن کمتر از شعر است.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ