ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناکس

فرهنگ فارسی عمید

سرافکنده؛ نگونسار؛ سرنگون؛ خمیده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ