ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسازوار

فرهنگ فارسی عمید

۱. ناسازگار؛ ناموافق.
۲. آن‌که سازش ندارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ