ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسازواری

فرهنگ فارسی عمید

ناسازگاری؛ مخالفت.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ