ترجمه مقاله

نادرستی

فرهنگ فارسی عمید

۱. نادرست بودن.
۲. ناراستی؛ تقلب؛ خیانت.
ترجمه مقاله