ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میمنت

فرهنگ فارسی عمید

مبارک بودن؛ خجسته بودن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ