ترجمه مقاله

موزیسین

فرهنگ فارسی عمید

کسی که در موسیقی دارای تخصص است و حرفه‌ای به آن مشغول است.
ترجمه مقاله