ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موزر

فرهنگ فارسی عمید

نوعی سلاح گرم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ