ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهین

فرهنگ فارسی عمید

خوار؛ بی‌ارزش.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ