ترجمه مقاله

مهل

فرهنگ فارسی عمید

۱. فرصت؛ مهلت.
۲. نرمی و آهستگی.
ترجمه مقاله