ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

من حیث المجموع

فرهنگ فارسی عمید

روی‌هم‌رفته؛ مجموعاً.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ