ترجمه مقاله

منهج

فرهنگ فارسی عمید

۱. راه راست.
۲. راه آشکار؛ راه پیدا و گشاده.
ترجمه مقاله