ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقوش

فرهنگ فارسی عمید

نگاشته؛ نقش‌و‌نگار‌شده؛ نقش‌کرده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ