ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقرض

فرهنگ فارسی عمید

از‌میان‌رفته؛ نابودشده؛ درگذشته.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ