ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منظومه

فرهنگ فارسی عمید

۱. (ادبی) مجموعه‌ای بلند از اشعاری با موضوعات گوناگون که معمولاً در قالب مثنوی سروده شده.
۲. (نجوم) = ⟨ منظومۀ شمسی
۳. (صفت) [قدیمی] = منظوم
⟨ منظومهٴ شمسی: (نجوم) مجموعه‌ای از اجرام سماوی شامل خورشید و نُه سیاره که سیارۀ زمین را نیز شامل می‌شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ