ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منظور

فرهنگ فارسی عمید

۱. قصد؛ نیت.
۲. مقصود؛ هدف.
۳. (صفت) درنظر‌گرفته‌شده؛ موردنظر.
۴. (اسم، صفت) [قدیمی] دیده‌شده.
۵. [قدیمی، مجاز] معشوق.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ