ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منصوب

فرهنگ فارسی عمید

۱. برقرار‌شده.
۲. به ‌شغل و مقامی گماشته‌شده.
۳. [قدیمی] برپاشده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ