ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منسوب

فرهنگ فارسی عمید

۱. دارای نسبت؛ نسبت‌داده‌شده.
۲. (اسم، صفت) قوم و خویش.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ