ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منجک

فرهنگ فارسی عمید

۱. شعبده.
۲. از کارهای شعبده‌بازان که چیزی را به‌ شعبده از جای خود بجهانند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ