ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منجمد

فرهنگ فارسی عمید

ویژگی مایعی که در اثر برودت بسته و سفت شده باشد؛ بسته‌شده؛ یخ‌بسته.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ