ترجمه مقاله

منتهز

فرهنگ فارسی عمید

کسی که در پی فرصت می‌گردد و فرصت را غنیمت شمارد؛ فرصت‌یابنده.
ترجمه مقاله