ترجمه مقاله

منتعش

فرهنگ فارسی عمید

۱. بانشاط؛ خوشحال.
۲. چابک.
ترجمه مقاله