ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناهزت

فرهنگ فارسی عمید

۱. پیشی گرفتن؛ مسابقه.
۲. نزدیکی گرفتن؛ نزدیک شدن.
۳. غنیمت شمردن فرصت.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ