ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناقصه

فرهنگ فارسی عمید

۱. با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی.
۲. [قدیمی] کم ‌کردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ