ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناقشه

فرهنگ فارسی عمید

۱. با هم ستیزه و گفتگو کردن.
۲. ستیزگی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ